247: Chyba odtávání


Problematika lze z pohledu příčiny vzniku chyby odtávání rozdělit na dvě skupiny:

1) Vznik z důvodu příliž nízké teploty topné vody
2) Z d
ůvodu nedosáhnutí požadované teploty výparníku při odtávání v nastaveném čase.


Popis problematiky:

1) Topná voda nemá dostatečnou tepelnou energii na odtání námrazy z výparníku. Zde mohou být dvě příčiny vzniku chyby:

a) topný systém byl odstaven (nebo např. se jedná o první spuštění) a v nízkých venkovních teplotách není naakulována dostatečná energie v topněm systému pro úspěšné odtání výparníku


 • tento problém vyřeší sepnutí bivalentního zdroje, který provede předehřev (natopí topný systém) a poté tepelné čerpadlo odtaje a odepne bivalentní zdroj (z tohoto důvodu nedoporučujeme systémy bez bivalentního zdroje)

 • odtávání bylo ukončeno dle podmínky - Nízká teploty vody (standardní limit je 12°C) na vstupu nebo výstupu z

  tepelného čerpadla (klesne-li teplota pod 12°C odtávání se ukončí)
  b) V topném systému není dostate
  čný objem nebo průtok pro zajištění správného odtávání. Příčinou mohou být

  např. zavřené termoventily na radiátorech (neplatí pro systémy s akumulačním, vyrovnávacím zásobníkem). S tímto opatřením se jíž navrhují celé systémy. Platí zde zjednodušené pravidlo, že na 1KW výkonu TČ je potřeba 15l objemu v topném systému.

  odtávání ukončila jedna z podmínek (Nízká teplota vody, Průtokový spínač spotřeby)

  platí pro a),b) proces odtávání ukončí nízká teplota na čidle B21,nebo B71 (standardně 12°C)

  2) Během nastavené maximální doby odtávání není dosaženo požadované teploty výparníku. Tento stav nastane také i v předchozích bodech, ale proces odtávání neukončí nízká teplota na čidle B21,nebo B71 (standartně 12°C) , ale maximální doba trvání odtávání (standartně 10minut). Nepravděpodobnější příčinou této poruchy je vadné čidlo výparníku.

  odtávání bylo ukončeno dle podmínky Maximální doba trvání odtávání


  Kdy je signalizována chyba odtávání?

  Až po dosažení nastaveného počtu pokusů (standartně 3 pokusy). Do této doby je nedokončení odtávání signalizováno ve stavu zařízení.


  Zjištění příčiny poruchy:


  zjištění funkce čidla výparníku (čidlo je vystaveno neustálým změnám teplot, proto může dojít po nějaké době

  provozu k jeho destrukci)

  Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEST VSTUPŮ A VÝSTUPU a krátce stiskněte tlačítko OK

  6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7777 a odečtěte zobrazovanou hodnotu

  7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


  Správná teplota výparníku je při provozu přibližně o 6-10°C nižší než teplota venkovního vzduchu. Pokud regulátor signalizuje (---), nebo teplotu výrazně jinou (např. rozdíl 30°C) jedná je o poruchu čidla výparníku, které je potřeba vyměnit.


  kontrola správné konfigurace

  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OEM, zadejte heslo 12434 a krátce stiskněte tlačítko OK

  5. Mělo by se zobrazit hlášení: "Kód správně"


 1. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK

 2. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2964 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 10min. a

  potvrďte stiskem OK

 3. Otočenímovladacíhokolečkanajeďtenařádek2970stiskněteOK,otočnýmkolečkemnastavte12°Ca

  potvrďte stiskem OK

 4. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2954 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 15°C a

  potvrďte stiskem OK

 5. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2958 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 3 a potvrďte

  stiskem OK

 6. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


Resetujte tepelné čerpadlo, které se po resetu opět provede 3 pokusy odtávání.


POSTUP RESETU TČ:

 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku CHYBA (PORUCHA) a krátce stiskněte tlačítko OK

 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 6711, stiskněte OK a změňte na “ANO” s potvrďte stiskem

  OK

 7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC


Pokud k odstranění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte servisní oddělení HOTJET