Servisní prohlídky tepelných čerpadel


Co je smyslem servisní prohlídky:

• ověření provozuschopnosti tepelného čerpadla

• optimalizace provozních podmínek

• zdokumentování stavu jednotlivých komponent tepelného čerpadla

• prevence závad vzniklých v důsledku dlouhodobého provozu

• prodloužení životnosti zařízení

Proč objednat servisní prohlídku:

• zajištění prodloužené 5-tileté záruky po 2. roce provozu vyplývající ze záručních

podmínek firmy HOTJET CZ s.r.o., podrobnosti viz Záruční list. Uskutečnění

servisní prohlídky nemá vliv na sjednanou dobu záruky tepelného čerpadla nebo

jeho částí mimo rámec stanovený v záručním listu.

• pokud to vyžaduje Nařízení EP a Rady (ES) č. 842/2006 dle článku 3 odst. 2. a

související legislativy. V případě všech tepelných čerpadel firmy HOTJET CZ s.r.o.

dodávaných od r. 2006 se jedná o hermeticky uzavřené systémy obsahující

chladiva z kategorie F-plynů. Z tohoto důvodu se na ně nevztahuje povinnost

pravidelných servisních prohlídek a nutnost vést záznamy v Evidenční knize

zařízení dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 842/2006 v souladu s Článkem 3 odst. 2

písm. a) a související legislativy ve všech případech, kdy je použito chladiva do

množství 6 kg. Za dodržení termínů a splnění podmínek evidence záznamů

prohlídek je zodpovědný provozovatel zařízení.

Jaké podmínky je nutno dodržet pro uskutečnění servisní prohlídky:

• řádná písemná objednávka dle podmínek v záručním listu odeslaná nejpozději

v měsíci srpnu na adresu servis@hotjet.cz nebo na adresu odpovědné montážní

firmy.

• zpřístupnění zařízení (tepelné čerpadlo musí být instalováno dle instrukcí

v manuálu, tj. dodrženy min. servisní vzdálenosti od stěn, volný servisní prostor)

Jakékoli problematické zpřístupnění zařízení musí být hlášeno předem. Servisní

technik může požadovat zpřístupnění tepelného čerpadla dle podmínek

uvedených v manuálu a přerušit servisní prohlídku do zpřístupnění zařízení.

Případné zpřístupnění tepelného čerpadla bude účtováno jako vícepráce v plné

sazbě servisních prací, v případě opakovaného výjezdu v plné sazbě paušální

ceny za dopravu.

• provozuschopnost zařízení (funkční připojení k topnému okruhu, funkční

elektroinstalace, systém nesmí být přetopen např. solárním ohřevem nad provozní

teploty)

Kdo provádí servisní prohlídku:

technik servisního oddělení firmy HOTJET CZ s.r.o.

• zaměstnanec partnerské firmy. V případě externí servisní prohlídky během

záruční lhůty je nutno vyžádat si předem povolení na servisním oddělení firmy

HOTJET. Servisní technik musí být držitelem certifikátu ke kontrole těsnosti

zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny podle článku 5 odst.1 nařízení

Komise (ES) č. 303/2008 zaregistrovaným na MŽP ČR.

Jaké jsou obchodní podmínky:

• Servisní prohlídka prováděná technikem firmy HOTJET je zpoplatněna dle

aktuálního ceníku HOTJET. Současná cena služby je 2.500,- Kč bez DPH. 

Tato částka je stanovena paušálně, tzn. do servisní prohlídky je zahrnuta doba do 

3 hodin práce a doprava. Změna výše poplatku je vyhrazena poskytovatelem.

V případě prodloužení záruky u předem stanovené částky v záručním listě bude

respektována tato sjednaná cena.

• Služby mimo rámec servisní prohlídky včetně materiálu spotřebovaného při ev.

opravě budou účtovány zvlášť dle ceníku HOTJET.