356: Průtokový spínač - spotřeba

page1image3848

Nejčastěji vyskytující se chyba při prvním spuštění tepelného čerpadla.

Důvod instalace průtokového spínače:

Průtokový spínač je jedním z nejduležitějších ochraných prvků tepelného čerpadla a to hlavně pro čerpadla systému vzduch - voda. Jeho hlavním a jediným účelem je zabránění provozu tepelného čerpadla s nedostatečným průtokem. U “vzduchových” tepelných čerpadel Hotjet je již od výroby instalován na výstup z deskového výměníku (kondenzátoru). Průtokový spínač v tomto zapojení hlídá, aby byl hlavně v provozním cyklu odtávání (platí pro všechny režimy, ale pro tento je nejduležitější) zajištěn dostatečný průtok tepelným čerpadlem (při odtávání odevzdává topná voda systému enegrii na “zahřátí výparníku”). Pokud by nebyl zajištěn dostatečný průtok, nemuselo by odtávání proběhnout úspěšně. V takovém případě hrozí zamrznutí výparníku a jeho destrukce. U “nevzduchových” čerpadel není průtokový spínač spotřeby potřebný = tepelná čerpadla neodtávají. Nakopak u TČ systému voda - voda je poviností instalace spínače na primárním okruhu (zabraňuje vymražení primárního okruhu a jeho destrukci).

Funkce průtokového spínače:

Průtokový spínač je elektromechanický prvek, který spína nebo rozpojuje el.obvod dle průtoku média přes něj. Hotjet instaluje spínače, které rozpínají obvod při průtoku nižším než 900l/hod (0,9m3/hod). Doporučený průtoku tepelným čerpadlem je uveden v technickém listu všech čerpadel na webových stránkách Hotjet. Lze ale řící, že i TČ nižších výkonu vyžadují průtoku okolo 2000l/hod (2m3/hod). Průtokový spínač tedy reaguje pouze na “havarijní stavy” ne kolísání v průtoku. Z tohoto důvodu Hotjet ZAKAZUJE provoz tepelného čerpadla bez průtokového spínače, nebo jeho softwarového vyřazení z konfigurace(při zjištění porušení nebude uplatněna záruka).

Nejčastější příčiny, odstanění problému:
Zavzdu
šnění systému
doporučujeme spustit v testu oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9 a otevřete odvzdušnovací ventily
lze také vyresetovat tepelné čerpadlo a provést úkony při opětovných pokusech
Postup testu Q9
Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)

 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEST VSTUPŮ A VÝSTUPU a krátce stiskněte tlačítko OK

 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 7000, stiskněte OK a vyberte položku čerpadlo kondenzátoru

  Q9 (pro regulátory RVS41 zvolte výstu QX3) stisknutím OK potvrďte

 7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

TEST AUTOMATICKY SKONČÍ PO 5-TI MINUTÁCH. Postup resetu TČ

 1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK

 2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO

 3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)

 4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK

 5. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku CHYBA (PORUCHA) a krátce stiskněte tlačítko OK

 6. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 6711, stiskněte OK a změňte na “ANO” s potvrďte stiskem

  OK

 7. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 1 z 2 Datum: pondělí, 5. září 2011!

page1image32352 page1image32512 page1image32672


Zavřené ventily

zkontrolujte nejsou v okruhu mezi TČ a systémem (akumulační nádrží) zavření ventily proveďteresetTČ

Ucpané filtry

vyčistětevšechnyfiltrynatrasemeziTČaAKUzásobníkem(u zapojení bez AKU topným okruhem”y”) proveďteresetTČ

“Slabé” oběhové čerpadlo, nebo snížený výkon

v případě možnosti zvýšení rychlostního stupně oběhového čerpadla, tak učiňte a zvyšte rychlost (z 1,2 na 3) proveďteresetTČ
pokud tato změna nepomůže je pravděpodobně nedostatečně dimenzované oběhové čerpadlo
Hotjet doporučuje 25-70, 25-80

jako oběhové čerpadlo kondenzátoru Q9 nepoužívejte oběhovky typu ALFA2, atd.. s regulací výkonu jako Q9 instalujte pouze oběhové čerpadla s pevným výkonem

Špatná konfigurace ochrany

Pouze pro instalační firmy (OEM) - heslo získá firma od Hotjetu

5984 - Funkce vstup EX3 = Průtokový spínač - spotřeba 5985 - Smysl působení = Klidový kontakt
2895 - Zpo
ždění hlášení průtokového spínače spotřeby = 3s 2996 - Kontrola proudění zdroje = Vždy

Pokud k odstranění nepomohlo žádné z uvedených úkonů a opatření, kontaktujte servisní oddělení HOTJET.

HOTJET CZ s.r.o.! Strana : 2 z 2 Datum: pondělí, 5. září 2011