Nastavení při příliš často opakujícím se hlášení poruchy 134 nebo 355 při příliš často opakujícím se hlášení poruchy 134 nebo 355


Poznámka:

Nejedná se o standardní nastavení parametrů tepelného čerpadla, nýbrž o slevení požadavku (ze strany ochrany TČ) na dodávku kvality dodávky el. energie. Poznámka: tepelné čerpadlo by mělo být napájeno el. proudem standardních parametrů. Pokud tak nelze učinit, lze softwarově kritéria na kvalitu napájení zmírnit.


Pozor: Uvedený způsob by měl být až poslední možnou variantou řešení problému. Nejdříve zkuste odstranit problémy s nesymetrii napájení ve spolupráci s dodavateli el.proudu.


Co vyvolá chybové hlášení:

Chybu vyvolává vnitřní fázová ochrana, která detekuje nevyhovující stav ekektrické sítě napájející tepelné čerpadlo. Problém může být vyvolán: podpětím o více než 15%, výpadkem fází, jejich prohozeným pořádím, posunem atd.


Chování regulátoru:

Po zjištění nevyhovujících parametrů el. sítě, regulátor chybu ignoruje po dobu nastavenou na ř. 2894. Překročí-li trvání chyby tuto dobu, tepelné čerpadlo se zastaví a po odeznění chyby nebo uplynutí minimální doby klidu se zase rozjede. Nastane-li potřetí porucha za přednastavený počet hodin v parametru 2889 na displeji se zobrazí hlášení chyby 355 a tepelné čerpadlo se zastaví a čeká na manuální reset.


Řešení:

1. Dodavatel elektrické energie stabilizuje kvalitu dodávky elektřiny

2. Na regulátoru se zvýší počet možných poruch napájení za 24h bez hlášení chyb na displeji

3. Na regulátoru se prodlouží perioda, po kterou bude chyba ignorována

4. Vyřadí se vnitřní fázová ochrana a použije externí s jinými funkcemi nebo možnosti manuálního změnou rozsahu citlivosti. Při použití externí fázové ochrany musí být minimálně sledován výpadek fází a jejich správné pořadí!


Nastavení:

Výběr programovací úrovně pomocí QAA78 (QAA75) (bílý bezdrátový, drátový LCD panel) nebo AVS37 (šedý LCD panel na rozvaděči nebo tepelném čerpadle)


  1. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
  2. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
  3. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
  4. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku OEM, zadejte heslo 12434 a krátce stiskněte tlačítko OK
  5. Mělo by se zobrazit hlášení: "Kód správně"
  6. Otočením ovladacího kolečka vyberte položku TEPELNÉ ČERPADLO a krátce stiskněte tlačítko OK
  7. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2894 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 10 a potvrďte stiskem OK
  8. Otočením ovladacího kolečka najeďte na řádek 2889 stiskněte OK, otočným kolečkem nastavte 8 a potvrďte stiskem OK
  9. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC